วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง  เป็นที่หนึ่งในอาเซียน  รักชาติ  มีคุณภาพชีวิต  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

 

พันธกิจ

  1. สร้างจิตสำนึกให้พลเมืองทุกช่วงวัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความรักและภาคภูมิใจชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
  2. ส่งเสริมและพัฒนากำลังคนในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ ที่จัดการศึกษา         ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่หนึ่งทางการศึกษาในระดับอาเซียน
  3. เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท และทุกช่วงวัย ให้เป็นคนเก่งมีศักยภาพตามความถนัด และความต้องการของตนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( 3 Rs8Cs) มีการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียม
  4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
  5. ส่งเสริมทุกภาคส่วนร่วมกันจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  6. ส่งเสริม และสนับสนุนระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
  7. มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.