ยุทธศาสตร์ และแผนปฎิบัติราชการ

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนากำลังคน  การวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคมมีการพัฒนาที่ยั่งยืน และเกิดการบูรณาการในทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพ คำสั่งโดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๔ กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ตามที่มอบหมายและให้มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๔ (๑) – (๕)

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้เชิญคณะทำงานร่างกรอบยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร   โดยคณะทำงานได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายรัฐบาลกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจ สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก (SWOT Analysis) จนได้กรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันพิจารณาและนำยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครวาง แผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โดยที่ประชุมให้ความสำคัญกับการบูรณาการ การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานการศึกษาในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งประสานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ถูกต้องรวดเร็ว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตรงกับความต้องการของสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

แผนพัฒนาบุคลากร

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงาน 

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.