โครงสร้าง ศธจ.กทม.

ผังหน่วยงาน
BKEO_graphic_stuct2x-1-1023x568
winyou

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

501316

นางดารุณี ดงทอง
รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

S__24297521

นายเอกชัย จันทา
รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์

นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ปู

นางสาวสุชาดา  นาคอ่วม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

514640

นายบุญชัย กลัดทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

P Chi

นางพรชิตา ตวนชื่น
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

pnuch

นางนงนุช  จุฬามณี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

1paoi

นางสาวสุประวีณ์ มาโยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

บัติ

นายสมบัติ พรมพันห่าว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.