โครงสร้าง ศธจ.กทม.

โครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผังหน่วยงาน
BKEO_graphic_stuct2x-1-1023x568
winyou

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

1

ว่าที่ ร.อ. สาคร กิ่งจันทร์
รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ศันสนีย์

นางศันสนีย์  จันไกรผล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผล

ปู

นางสาวสุชาดา  นาคอ่วม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางศศิธร ภูบุญเต็ม

นางศศิธร ภูบุญเต็ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

ปรีชา

นายปรีชา เส็นฤิทธิ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

pnuch

นางนงนุช  จุฬามณี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

1paoi

นางสาวสุประวีณ์ มาโยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย
และแผน

บัติ

นายสมบัติ พรมพันห่าว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.