หน่วยตรวจสอบภายใน

ภาระงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

(1) จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
(2) จัดทำและทบทวนกฎบัตรตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(4) การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. ส่วนราชการ สถานศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
(5) วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการตรวจสอบ
(6) ดำเนินการประเมินตนเองตามรูปแบบกรมบัญชีกลาง
(7) สนับสนุนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเชิงบูรณาการของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(8) ปฏิบัติงานธุรการและงานสนับสนุนอื่นๆในหน่วยตรวจสอบภายใน
(9) การพัฒนาตนเองและสั่งสมประสบการณ์

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.