หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

P Chi
นางพรชิตา ต่วนชื่น
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ภาระงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

(1) จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
(2) จัดทำและทบทวนกฎบัตรตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(4) การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. ส่วนราชการ สถานศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
(5) วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการตรวจสอบ
(6) ดำเนินการประเมินตนเองตามรูปแบบกรมบัญชีกลาง
(7) สนับสนุนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเชิงบูรณาการของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(8) ปฏิบัติงานธุรการและงานสนับสนุนอื่นๆในหน่วยตรวจสอบภายใน
(9) การพัฒนาตนเองและสั่งสมประสบการณ์

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.