กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

pnuch

นางนงนุช  จุฬามณี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
E-mail : nn1661.nong@gmail.com

nognud

นางสาวน้องนุช ลิ้มตระกูล
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายปรณัฐ สุภาพุฒ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ)

เรือตรีอำพล ชัยมงคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 เรือตรีอำพล ชัยมงคล 
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

4969 (Phone)

นางสาวร่มรัตน์ คำพันธ์ทิพย์
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  (จ้างเหมาบริการ)

 นายปริญญ์ สุภาพุฒ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ)

นางสำอาง ไพรงาม ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

นางสำอาง ไพรงาม
ตำแหน่ง แม่บ้าน

jom

นางสาวศิรินภา คงศรีประพันธุ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (จ้างเหมาบริการ)

นายนิธิพัฒน์ ศิลปเสวี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  (จ้างเหมาบริการ)

ภาระงานของกลุ่มอำนวยการ

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
(2) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
(3) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
(4) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
(7) ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(8) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
(9) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร
(10) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.