กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ภาระงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ

 1. งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 2. งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
 3. งาน สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ

กลุ่มงานบูรณาการ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

 1. งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
 2. งานส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

 1. งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
 2. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

กลุ่มงานพัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา

 1.  งานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 2. งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

 1. งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
 2. งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
 3. งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ
 4. งานส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผล
 5. งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.