กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์

นางสาวอุมาพร  รังสิยานนท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางอภิวันทน์  พินทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางศันสนีย์  จันไกรผล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 นางเบญจมาศ  อภิชาติประคัลภ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 นางสาวอรัญญา  ธาราวร 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวบุณยนุช มีพันธุ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวอาลัย พะสุนนท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 นายธนากร  นภาภรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวอัญธิกา โนนสูงเนิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอัญธิกา โนนสูงเนิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ภาระงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ

 1. งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 2. งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
 3. งาน สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ

กลุ่มงานบูรณาการ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

 1. งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
 2. งานส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

 1. งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
 2. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

กลุ่มงานพัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา

 1.  งานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 2. งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

 1. งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
 2. งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
 3. งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ
 4. งานส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผล
 5. งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.