เกี่ยวกับ ศธจ.กทม.

ประวัติสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เกิดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ประกอบกับคำสั่งที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 กำหนดหให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของภาคส่วนต่างๆ ที่มอบหมาย และให้มีอำนาจในเขตจังหวัด ดังนี้

 1.   รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย

 2.   จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

 3. สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

 4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ

 6. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 7. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

 8. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงินและการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา

 10. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน

 11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในจังหวัด

ให้มีศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานศึกษาธิการภาค มีอำนาจรับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและให้มีรองศึกษาธิการจังหวัดเพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัดสามคน

            กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครตั้งอยู่อาคารหอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

            กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่องกำหนดชื่อย่อ รหัส พยัญชนะ และเลขประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค

 1 – 18 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยกำหนดให่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีชื่อย่อว่า ศธจ.กรุงเทพมหานคร รหัสพยัญชนะ ศธ และเลขประจำเจ้าของเรื่อง 0257

            กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งที่ สป 406/2559 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด ได้แต่งตั้งให้นายสมยศ  ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้ นายปริญญา  ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

            คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มีคำสั่ง ที่ 20/2560 แต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้แต่งตั้งให้ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งเลขที่ กท 1001 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถีงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

            ปัจจุบันได้มีคำสั่งที่ 636/2561 แต่งตั้งให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

            คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 21/2560 เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการไปปฎิบัติหน้าที่ ในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ได้เกลี่ยอัตรากำลังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุดแรก จำนวน 12 คน ได้แก่

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

2

นางสาวจรวยพร  แจ้งกระจ่าง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

3

นางณพรชยาศิลป์  เจริญผล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

4

นางสาวสุชาดา  นาคอ่วม

นักวิชาการศึกษาบุคลชำนาญการพิเศษ

5

นางสาวสุวิชา  บัวผุด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

6

นางสาวจารุ  วงษ์เซ็น

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

7

นางเบญจมาศ  อภิชาติประคัลภ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

8

นางสาวอรัญญา  ธาราวร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

9

นายสมบัติ  พรมพันห่าว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

10

นางสาวธราธิป  กอบัว

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

11

นางสาวจิตชญา  ศรีโสภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

12

นายปัณณทัต  บุญเทียม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มีคำสั่ง ที่ 24/2560 แต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ได้แต่งตั้งให้ นายวินัย ยงเขตรการณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ตำแหน่งเลขที่ กท 1002 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2560

            คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 29/2560 เรื่อง ตัดโดนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกลี่ยจากส่วนราชการต้นสังกัดเดิมมาตั้งจ่ายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ครั้งที่ 2) สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 30/2560 เรื่อง รับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ครั้งที่ 2) สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ได้เกลี่ยอัตรากำลังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุดที่สอง จำนวน 7 คน ได้แก่

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายสาธิต  ประทุมสุวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

2

นางกาญจนา  ตันตินิพันธุ์กุล

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

3

นางศศิธร  ภูบุญเต็ม

นักทรัพยากรบุคลาชำนาญการพิเศษ

4

นายสุรวงศ์  ทรงกลด

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

5

นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพเศษ

6

นางสาววราภรณ์  ทรัพย์นรินทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

7

นางสาวณัฐฐินีย์  ลิ้มปราถนาศักดิ์

นักวิชการศึกษาปฏิบัติการ

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.