ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

วิญญู สันติภาพวิวัฒนา

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 061-4134177
E-mail : you2550@gmail.com

รองสาคร กิ่งจันทร์

ว่าที่ ร.อ. สาคร กิ่งจันทร์
รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 095-5524914

ศันสนีย์

นางศันสนีย์  จันไกรผล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

ปรีชา

นายปรีชา เส็นฤทธิ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
E-mail : Taey778899@hotmail.com

ปู

นางสาวสุชาดา  นาคอ่วม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
E – mail : puchada_pu@hotmail.com

1paoi

นางสาวสุประวีณ์ มาโยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย
และแผน
E-mail : Suprawee50@gmail.com

บัติ

นายสมบัติ  พรมพันห่าว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
E-mail : sbprompan@hotmail.com

นางศศิธร ภูบุญเต็ม

นางศศิธร  ภูบุญเต็ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

pnuch

นางนงนุช  จุฬามณี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
E-mail : nn1661.nong@gmail.com

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.