กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

📂 กลุ่มอำนวยการ
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาราชการ พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 22)
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ษ. 2553 (ฉบับที่ 3)

📂 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์และวิธิการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งฯ
ว12564 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)ฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งระดับชำนาญการพิเศษ
เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง
ประกาศ อ.ก.พ. สป. เรื่อง เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคล
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขรก. ศธจ.กทม.โครงการ ITA – 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว่าด้วย กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
กฎ กคศ.อำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ ลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2547

📂 กลุ่มนโยบายและแผน
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี – ฉบับที่ 2-2562
กฎกระทรวงศึกษาธิการ การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

📂 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กฎกระทรวงศึกษาธิการ การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560

📂 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาโดยองค์กร
กฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลฯ พ.ศ. 2554
คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กร
ประกาศ สพฐ. การนับอายุเด็กเข้าเรียนปฐมวัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน ก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
ระเบียบกระทรวงศึกษาฯ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 42 แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2) 
คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560

📂 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้ปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พ.ศ. 2562

📂 หน่วยตรวจสอบภายใน
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.