ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ      ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ

วันเดือน ปี เกิด ๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๒ อายุ ๕๙ ปี

ภูมิลำเนา จังหวัดจันทบุรี สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ

ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม

ระดับประถมศึกษา        – โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

ระดับมัธยมศึกษา          – โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ปี ๒๕๒๔ ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒวิทยาเขตบางแสน

ปี ๒๕๓๘ ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปี ๒๕๕๐ ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปี ๒๕๕๖ ผ่านการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ(นศส.ศธ) รุ่นที่ ๒

ประวัติการทำงาน

ปี ๒๕๒๔ อาจารย์ ๑ โรงเรียนวัดสำโรง สปจ.จันทบุรี

ปี ๒๕๒๖ อาจารย์ ๑ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม จังหวัดจันทบุรี

ปี ๒๕๓๖ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม จังหวัดจันทบุรี

ปี ๒๕๔๐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสามัญศึกษาจันทบุรี

ปี ๒๕๔๖  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๑

ปี ๒๕๕๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒

ปี ๒๕๕๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒

ปี ๒๕๕๓ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

ปี ๒๕๕๖  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

ปี ๒๕๕๙ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปี ๒๕๖๐ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

ปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

 

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.