กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

บุคลากร

นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
E – mail : orapinja50@gmail.com

นางสาวนัฏฐนีย์  ลิ้มปรารถนาศักดิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายเอกชัย  ลำเหลือ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ภาระงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
1. ควบคุม กำกับ ดูและ ติดตามให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานของกลุ่มลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  ให้มีศักยภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการ ประสานเกี่ยวกันกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
3. ส่งเสริมสนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
4. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านกากรศึกษา พระราชปณิธาน พระราชกระแส  ด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และความปรองดอง สมานฉันท์
6. สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
7. ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
8. ปฏิบัติงานเลขานุการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

ข้ามไปยังทูลบาร์