หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

นางสาวธราธิป  กอบัว

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

E - mail : tkkoong978@gmail.com

ภาระงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย