กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

บุคลากร


นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

E - mail : orapinja50@gmail.com

นางสาวจารุ วงษ์เซ็น  
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

E - mail : Jaru2869@gmail.com

 

นางสาวนัฏฐนีย์  ลิ้มปรารถนาศักดิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

E-mail : 

 

นายเอกชัย  ลำเหลือ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

 

ภาระงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

  1. ควบคุม กำกับ ดูและ ติดตามให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานของกลุ่มลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  ให้มีศักยภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการ ประสานเกี่ยวกันกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
  3. ส่งเสริมสนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านกากรศึกษา พระราชปณิธาน พระราชกระแส  ด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา
  5. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และความปรองดอง สมานฉันท์
  6. สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
  7. ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
  8. ปฏิบัติงานเลขานุการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย