กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

บุคลากร

 

นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ
  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล

E - mail : ko.bkk2@gmail.com

 

 

 

  นางเบญจมาศ  อภิชาติประคัลภ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กลุ่มงานความเสมอภาคและความเท่าเทียมและการประกันคุณภาพการศึกษา

E-mail : benjamas@dlthailand.com

นางสาวรุ่งทิพย์ ทองไทย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบูรณาการนิเทศการศึกษาและการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

e-mail - roongthipthongthai@gmail.com

 นางสาวอรัญญา  ธาราวร 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

กลุ่มงานบูรณาการนิเทศการศึกษาและการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

E - mail : arunya.th@esdc.go.th 

ภาระงานของกลุ่มงานของกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล

ที่มา : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560

กรอบงานของกลุ่มงานของกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 1. กลุ่มงานธุรการคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ของ กศจ.(ธอกศจ) 

 • รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ.และตามที่ กศจ.มอบหมาย
  สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด 
 • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรืองานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ
 • ประสานและสนับสนุนงานของอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และกศจ.
 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • นำเสนออนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และกศจ.เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • ทบทวนและตามข้อเสนอแนะ  ข้อสั่งการของของอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และกศจ.
 • รายงานควมก้าวหน้า ความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการหรือข้อเสนอแนะของอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และกศจ
 • ประสาน ติดตามและประเมินผลการใช้ตัวชี้วัดร่วมตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
 • นิเทศ ติดตรวจราชการและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
 • วิจัยและพัฒนาการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • ปฏบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 1. กลุ่มงานบูรณาการนิเทศการศึกษาและการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
 • นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาการศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภทของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • จัดทำแผนการนิเทศ กรอบตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  ทุกระดับ  ทุกประเภทของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  ในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การนิเทศและแนะแนว  แรงจูงใจสู่อาชีพเพื่อการมีงานทำในอนาคต ของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษารูปแบบทวศึกษา  สหกิจศึกษาหลักสูตรโรงเรียนในโรงงานและหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
 •  นิเทศ  ติดตามและและประเมินผลจัดการเรีนนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมและคณิตศาสตร์หรือสะเต็มศึกษา ของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • ส่งเสริม  สนับสนุนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ
 • ส่งเสริม  สนับสนุน และนิเทศ ติดตามการดำเนินงานด้านการวัดประเมินผลการศึกษาทุกประเภทของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • ร่วมจัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดการตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
 • นิเทศ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
 • วิเคราะห์ วิจัย และการพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 • ปฏบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 1. กลุ่มงานความเสมอภาคและความเท่าเทียมและการประกันคุณภาพการศึกษา
 • นิเทศ  ติดตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภทของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • จัดทำกรอบการประเมินผลการปฎิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • ร่วมประเมินกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้ง
 • สั่งการ  กำกับ ดูแล เร่งรัด  ติดตามและประเมินผล การยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภทของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภทให้ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และปฐมวัย ของหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
 • ส่งเสริม สนับสนุนและขยายโอกาสและเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกประเภทและหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
 • นิเทศ ชี้แนะแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • นิเทศ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
 • วิจัยและพัฒนาขยายโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • วิเคราะห์ วิจัย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 1. กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ตรวจราชการ  ติดตามและประเมินผลการศึกษา
 • ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • วิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ริดิจิทัล รองรับการตรวจติดตาม และประเมินผลการบริการจัดการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • กำหนดแนวทางการการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • จัดทำแผนการรองรับการตรวจราชการและดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ
 • ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในการลงตรวจพื้นที่
 • สั่งการ  กำกับ   เร่งรัด    ติดตาม ประเมินผล การตรวจติดตามราชการของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 •  อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในร่วมปฎิบัติการแก่ผู้ตรวจราชการหรือผู้ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดเตรียมบุคคล  เอกสาร  หลักฐานในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์  พร้อมที่จะรับการตรวจและชี้แจงหรือตอบคำถาม  พร้อมทั้งให้ข้อมูลใดๆอันเป็นประโยชน์ต่อากรตรวจราชการ
 • จัดให้มีสมุดตรวจราชการตามแบบที่กฎหมายกำหนดหรือระเบียบกำหนด
 • ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ  ข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงในระดับเขตตรวจราชการ
 • ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบและรายงานต่อผู้ตรวจราชการปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 • รายงานควมก้าวหน้า  ความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ตรวจราชการ
 • จัดทำรายงานการผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานในสังกัด หลังการตรวจราชการเสนอต่อ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ)  และสำนักงานศึกษาธิการภาค.
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 1. งานธุรการ
  1. งานสารบรรณ

     1.1 งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ

     1.2 งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ

     1.3 งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ

     1.4 งานเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือราชการ

     1.5 งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ

     1.6 นำแฟ้มเสนอผอกลุ่มฯ /ศึกษาธิการจังหวัด / รองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อลงนาม หรือสั่งการ

     1.7  งานเดินหนังสือ

 1. งานเอกสารการพิมพ์

     2.1 การพิมพ์หนังสือราชการ

     2.2 การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ

     2.3 การทำสำเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา

     2.4 การเรียบเรียง และจัดทำรูปเล่ม

     2.5 การจัดพิมพ์คำสั่ง

 1. งานประชุม

     3.1 การจัดทำหนังสือ/บันทึกเชิญประชุม และเชิญประชุม

     3.2 การประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม

     3.3 การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม

     3.4 การบันทึกการประชุม

     3.5 การจัดส่งรายงานการประชุม

 1. งานประชาสัมพันธ์

     4.1 การนำเสนอและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ

 1. ๒ การจัดทำเอกสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก

     4.4 การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการประชาสัมพันธ์

 1. งานพัสดุ

     5.1 งานประสานการจัดซื้อจัดจ้าง

     5.2 งานทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ

     5.3 งานเบิกจ่ายพัสดุ

 1. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย