กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

บุคลากร


นางสาวสุชาดา  นาคอ่วม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

E - mail : puchada_pu@hotmail.com

นางสาวสุวิชา  บัวผุด
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

E - mail : Au_suvicha@hotmail.com

นายสมบัติ  พรมพันห่าว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

E - mail : sbprompan@hotmail.com

ภาระงานของกลุ่มพัฒนาการศึกษา

  1. ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ.และตามที่ กศจ. มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้โดยสะดวก  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
  4. ส่งเสริมสนับสนุนกาศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
  5. ประสาน ส่งเสริมและดำเนินงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้
  6. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
  7. จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติ และภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด
  8. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา
  10. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเท่ากันทางสังคม