กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

บุคลากร
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล

นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุ่งทิพย์ ทองไทย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  นางเบญจมาศ  อภิชาติประคัลภ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 นางสาวอรัญญา  ธาราวร 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ