ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร


        ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ

ประวัติส่วนตัว
– เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503
– ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
– ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ประวัติการศึกษา
– ป.4 โรงเรียนบ้านกระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2514
– ป.7 โรงเรียนปทุมวิทยากร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2517
– ม.ศ.3 โรงเรียนอเนกวิทยา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2520
– ป.กศ. วิทยาลัยครูอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2522
– พ.ม. กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2524
– กศ.บ.(สังคมศึกษา) มศว.มหาสารคาม พ.ศ.2527
– รป.บ.(บริหารรัฐกิจ) มสธ.พ.ศ.2538
– ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มสธ. พ.ศ.2544
– ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มสธ.พ.ศ.2547
– ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอน) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ.2532
-ปรม.(การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหา่ชน)รุ่น 12 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2556
– ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ.2557

การฝึกอบรม
– เตรียมศึกษาธิการอำเภอ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา : พ.ศ. 2538
– เตรียมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. : พ.ศ.2552
– เสริมประสบการณ์การบริหารการศึกษา ณ สพฐ.(หลักสูตร 6 เดือน) : พ.ศ. 2553
– หลักสูตรหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C)รุ่น 83 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ พ.ศ. 2553
– หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T : วูดแบดจ์ 4 ท่อน) สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2555

– หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 12 พ.ศ.2556 สถาบันพระปกเกล้า
– หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่น 3 พ.ศ.2558 สำนักงานเลขาธิการศาลปกครอง

– หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่น 8 พ.ศ.2558 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

– หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สจว.สพฐ. รุ่นที่ 4  พ.ศ. 2560 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

ประวัติการรับราชการ
– ครู 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ : 21 พฤษภาคม 2522
– อาจารย์ 1 โรงเรียนเดชอุดม จ.อุบลราชธานี : 1 พฤษภาคม 2527
– ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอหนองสูง จ.มุกดาหาร : 1 ธันวาคม 2533
– ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี : 15 มกราคม 2537
– ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอนาเยีย(รักษาการ) จ.อุบลราชธานี : 10 มิถุนายน 2537
– ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี : 1 กุมภาพันธ์ 2538
– ศึกษาธิการอำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร : 9 ตุลาคม 2539
– ศึกษาธิการอำเภอทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี : 16 พฤศจิกายน 2542
– ศึกษาธิการอำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี : 28 ธันวาคม 2543
– ผู้ตรวจราชการ สพท.อุบลราชธานี เขต 3 : 7 กรกฎาคม 2546
– หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่) สพท.อุบลราชธานี เขต 4 : 1 สิงหาคม 2546
– รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 : 18 มิถุนายน 2547
– รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 : 18 สิงหาคม 2553
– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 : 1 พฤศจิกายน 2553
– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 : 1 ตุลาคม 2554
– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 : 1 ตุลาคม 2555
– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 : 1 พฤศจิกายน 2556 – 7 มกราคม 2558

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 : 8 มกราคม 2558 – 2 พฤศจิกายน 2558

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 : 3 พฤศจิกายน 2558 – 22 พฤษภาคม 2560

– ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 23 พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน

การศึกษาดูงานต่างประเทศ
– สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร(อังกฤษ, สก๊อตแลนด์, เวลล์), เยอรมัน, เนเธอร์แลนด์, เบลเยี่ยม, ฝรั่งเศส, สวิสเซอร์แลนด์, อิตาลี, วาติกัน, ญี่ปุ่น, จีน(ปักกิ่ง, ฮ่องกง, เซี่ยงไฮ้), ไต้หวัน, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, มาเลเซีย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, อินเดีย, เนปาล, นิวซีแลนด์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ.ม., จ.ช., ต.ม.,ต.ช., ท.ม., ท.ช., ร.จ.พ., ป.ม., ป.ช.

ผลงานดีเด่นระดับประเทศ
– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น “ครุฑทองคำ” พ.ศ.2538
– สำนักงานศึกษาธิการอำเภอดีเด่น (ขนาดเล็ก) ระดับประเทศ พ.ศ.2540
– สำนักงานศึกษาธิการอำเภอดีเด่น ระดับประเทศ พ.ศ.2541
– รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2541
– รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ.2542
– ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2548
– เหรียญลูกเสือสดุดีขั้น 1 พ.ศ.2553
– รางวัลผลงานวิจัยดีระดับภูมิภาคและผลงานวิจัยชมเชยระดับประเทศ ของคุรุสภา พ.ศ.2554
– ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน พ.ศ.2555, 2558
– เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”หนึ่งแสนครูดี” พ.ศ. 2556

– รางวัลเสมา ปปส. ดีเด่น พ.ศ.2559

– รางวัลระดับเหรียญทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พ.ศ. 2559

– รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น พ.ศ. 2560

ผลงานทางวิชาการ
– บทบาทการพัฒนาสังคมของครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี : วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ความพร้อมในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตการศึกษา 10 : ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
– บทบาทการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตการศึกษา 10 : ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
– การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 : วิจัยวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
– สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 : ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
– การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน : วิจัย ป.ขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
– สมรรถนะทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในประเทศไทย วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์