ยุทธศาสตร์ และแผนปฎิบัติราชการ

ยุทธศาสตร์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนากำลังคน  การวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา