ภารกิจของหน่วยงาน

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ
บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลการกลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา
บุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน