โครงสร้าง ศธจ.กทม.

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ   ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

กลุ่มอำนวยการ

 • นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ (ว่าง 1 ตำแหน่ง)
 • นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ว่าง 1 ตำแหน่ง)
 • นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการพิเศษ) (ว่าง 1 ตำแหน่ง)
 • นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ) : (ว่าง 1 ตำแหน่ง)

นางสาวธราธิป กอบัว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ปฏิบัติหน้าที่)

 • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ : (ว่าง 1 ตำแหน่ง)

นายสมบัติ พรมพันห่าว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ปฏิบัติหน้าที่)

 • นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ว่าง 1 ตำแหน่ง)
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) (ว่าง 1 ตำแหน่ง)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวจรวยพร แจ้งกระจ่าง     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ว่าง 2 ตำแหน่ง)
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายปัณณทัต บุญเทียม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ / ชำนาญการ (ว่าง 6 ตำแหน่ง)

 • นิติกร ชำนาญการพิเศษ   (ว่าง 1 ตำแหน่ง)
 • นิติกรปฏิบัติการ / ชำนาญการ (ว่าง 2 ตำแหน่ง )
 • เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ว่าง 2 ตำแหน่ง)

กลุ่มนโยบายและแผน
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ (ว่าง 1 ตำแหน่ง)

–     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ว่าง 2 ตำแหน่ง)

–   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

      นางสาวจิตชญา ศรีโสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

–   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ

(ว่าง 2 ตำแหน่ง)

 • เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ว่าง 1 ตำแหน่ง)

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

 • นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุชาดา นาคอ่วม   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 • นักวิชาการศึกษาปฏิชัติการ/ชำนาญการ

นายสมบัติ พรมพันห่าว   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุวิชา บัวผุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ว่าง 3 ตำแหน่ง)
 • เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน (ว่าง 1 ตำแหน่ง)

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

 • นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางณพรชยาศิลป์   เจริญผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

 • นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ / ชำนาญการ

นางสาวจารุ วงษ์เซ็น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ว่าง 1 ตำแหน่ง)
 • เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ว่าง 1 ตำแหน่ง)

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

 • นางสาวสุพัชรา ซิ้มเจริญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
 • นางสาวอรัญญา ธาราวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 • นางเบญจมาศ อภิชาตประคัลภ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 • ศึกษานิเทศก์ (ว่าง 21 ตำแหน่ง)
 • เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญการ (ว่าง 2 ตำแหน่ง)

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ (ว่าง 1 ตำแหน่ง
 • นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวธราธิป กอบัว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ