ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ

 

 

สารสนเทศทางการศึกษาประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลสารสนเทศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  คลิกดาวน์โหลด

 

ข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ปีการศึกษา 2559 กรุงเทพมหานคร คลิกดาวน์โหลด

*ขอความกรุณาผู้ใช้บริการตอบแบบสอบถามประเมินการใช้ข้อมูลสารสนเทศ* คลิกทำแบบสอบถาม