ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ

 

รายงานผลการวิจัยพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเชื่อมโยงอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฉบับเต็ม)
คลิกดาวน์โหลด

 

บทคัดย่อรายงานผลการวิจัยพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเชื่อมโยงอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร
คลิกดาวน์โหลด

 

สารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ปีการศึกษา 2560
กรุงเทพมหานคร
คลิกดาวน์โหลด

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2561 – 2564
คลิกดาวน์โหลด

 

รายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพทหานคร
คลิกดาวน์โหลด

 

รายงานสรุปการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
คลิกดาวน์โหลด

 

แผนการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ปี 2651
คลิกดาวน์โหลด

 

สารสนเทศทางการศึกษาประจำปี 2561
คลิกดาวน์โหลด

 ข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ปีการศึกษา 2559 กรุงเทพมหานคร
คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลสารสนเทศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 คลิกดาวน์โหลด

*ขอความกรุณาผู้ใช้บริการตอบแบบสอบถามประเมินการใช้ข้อมูลสารสนเทศ*
คลิกทำแบบสอบถาม