ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ

 

 

ข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 คลิกดาวน์โหลด

 

ข้อมูลสารสนเทศ
ผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET
ปีการศึกษา 2559
กรุงเทพมหานคร คลิกดาวน์โหลด
*ขอความกรุณาผู้ใช้บริการ
ตอบแบบสอบถาม
ประเมินการใช้ข้อมูลสารสนเทศ*
 คลิกทำแบบสอบถาม