พระราชบัญญัติการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่ 

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่ 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่ 

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่ 

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่