ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง ปีการศึกษา 2561