กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ระบบกำกับและติดตามประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา
การดำเนินโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม