พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ศูนย์เสมารักษ์ ลงพื้นที่เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร. อานนท์  สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ได้มอบนโยบายให้ทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ออกปฏิบัติการสอดส่องดูแลคุ้มครองป้องกันปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาช่วงเทศกาลวันลอยกระทง จากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบนักเรียนชาย จำนวน 6 คน จับกลุ่มบริเวณสวนกีฬาพัฒน์ 2 ใต้ทางด่วนอุรุพงษ์ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้การอบรม ประสานผู้เกี่ยวข้องทราบ และส่งนักเรียนกลุ่มดังกล่าวกลับโรงเรียนที่สังกัดต่อไป