รายงานการวิจัยรูปแบบการ Coach แบบ GPOPAC MODEL ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของครูผู้รับการโค้ช ในการยกระดัยคุณภาพของผู้เรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานการวิจัยรูปแบบการ Coach แบบ GPOPAC MODEL ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของครูผู้รับการโค้ช ในการยกระดัยคุณภาพของผู้เรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์