ศธจ.กรุงเทพมหานคร ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องจันทรเกษม อาคารรัชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะทำงาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการภาคกลาง ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นว่า ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่มีโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน แต่ต้องมีแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเฝ้าระวังโรงเรียนที่มีแนวโน้มจำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมติแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จากคณะทำงานฯ จะนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา กลั่นกรอง และนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ และรายงานกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒