ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการพัฒนา โครงการ Coaching Teams โครงการ TFE (Teams For Education)

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการ Coaching Teams และโครงการ TFE (Teams For Education) ในระดับจังหวัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ โรงแรมรอแยล เบญจา โดยได้รับเกียรติจากท่าน คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นประธาน   ในพิธีเปิด และมอบโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรระดับจังหวัดให้แก่โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น ให้กับผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จาก สพม.1, สพม.2, สพป.กทม., สช. และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีการนำเสนอภาพความสำเร็จของโครงการ Coaching Teamsและโครงการ TFE จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 7 แห่ง ดังนี้ 1. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 2. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 3. โรงเรียนณัฏฐวุฒิวิทยา4. โรงเรียนดาราคาม 5. โรงเรียนทวีธาภิเษก บางขุนเทียน 6. โรงเรียนวัดชนะสงคราม 7. โรงเรียนอำนวยพิทยา