ประชุมสรุปผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาภายใต้โครงการ Coaching Teams

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  จัดประชุมสรุปผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ภายใต้โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับคัดเลือกให้เป็น Best Practice ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒  ในการนำเสนอรูปแบบการโค้ช เพื่อพัฒนา และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ต่อไป