ศธจ.กรุงเทพมหานคร จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ปีงบประมาณ 2562

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติการในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 4 ท่าน คือ
1.นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
2. นางสาววัชราภรณ์ วังมนตรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
3. นางณิชากร หาญคำมูล ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
4. นายวิทยา แสงปราชญ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สกลนคร

ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รวม 37 โรงเรียน ๆละ 3 คน ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานกิจการนักเรียน รวมจำนวน 111 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าประชุมได้เรียนรู้ประสบการณ์จากสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และได้ศึกษาพร้อมมีแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พระราโชบายด้านการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน เพื่อนำไปปรับใช้ในสถานศึกษาของตนเอง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสำเร็จเรียบร้อย