การอบม การสร้างวินัยเชิงบวก สำหรับเด็กปฐมวัย

วันที่ 7 กันยายน 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดการอบรมการสร้างวินัยเชิงบวกสำหรับเด็กปฐมวัย ณ หอประชุมสายฝน โรงเรียนราชวินิต โดยศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี และ  แพทย์หญิงศันสนีย์ เรืองสอน เป็นวิทยากรในการอบรม ให้กับครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 300 คน 5 สังกัด ประกอบด้วย ครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัด สพป.กทม., สังกัด สช., สังกัด กทม., สังกัด พม. และครูปฐมวัยในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้ครูผู้สอนมีแนวทางในการพัฒนาการสร้างวินัยเชิงบวกให้กับเด็กปฐมวัย