ศธจ.กรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงกิจกรรมพัฒนาระบบงานและกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษาในพื้นที่

วันที่  ๒๘ – ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน  นักศึกษาและผู้ปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ณ  โรงแรมฮิพ ซอยเนียมอุทิศ  ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูฝ่ายกิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีความรู้ และความเข้าใจในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑ จำนวน   ๑๔  โรงเรียน  และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒  จำนวน  ๑๔  โรงเรียน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น  ๖๐  คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ท่าน คือ
๑. ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา นักจิตวิทยา และอาจารย์พิเศษ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
๒. นางวิภา เกตุเทพา ครูชำนาญการพิเศษด้านจิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๓. น.ส.สุภรณ์ แขตระกูล ครูชำนาญการพิเศษด้านจิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย