สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

วันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 จำนวนผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น ๒๓ ราย โดยในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน ภาค ก.ความรู้ทั่วไปและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นภาค ข. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งการดำเนินงานทั้ง ๒ วัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย