นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส ตามกฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใช้ศักยภาพที่มีอยู่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี