Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ Coaching ครู ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนณัฏฐวุฒิวิทยา สังกัด สช. นำโดยผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.กทม. เพื่อนำรูปแบบ GPOPAC ไปใช้ Coach ครูทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับคุณภาพ  การจัดการศึกษาต่อไป