นิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครร่วมกับกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการออกนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม พื้นที่กรุงเทพมหานคร นำโดยผอ.กองสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.กทม. และบุคลากรของสำนักพุทธ ออกนิเทศโรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา และโรงเรียนวชิรมกุฏ เพื่อช่วยเหลือ และให้ข้อแนะนำ แก่สถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา