นิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครร่วมกับกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการออกนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.กทม. และคณะศึกษานิเทศก์ออกนิเทศโรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย วัดมังกรกมาลาวาส เพื่อนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการประเมินมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา