นิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในพื้นที่กรุงเพทมหานคร

เมื่อวันที่ 28 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครร่วมกับกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการออกนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นำโดยประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร, ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ศธจ.กทม. พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พร้อมคณะทำงานฯ ได้ออกนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 1. โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย 2.โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา วัดสุทธาวาส 3. โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร.วัดพระเชตุพนฯ 4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง 5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา 6. โรงเรียนพระปริบัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม เพื่อช่วยเหลือ และให้ข้อแนะนำ แก่สถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษาต่อไป