ศธจ.กรุงเทพมหานคร จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๙.๐๐ น.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ได้จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัด  ประจำปี  ๒๕๖๒  ณ  สนามโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัด  ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งการประกวดแบ่งเป็น  ๗  กลุ่มการประกวด  มีสถานศึกษาส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าประกวด  จำนวน ๓๐ กอง จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  และสำนักงานอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร   โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ เป็นกรรมการตัดสินประกวด

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการสร้างความเป็นระเบียบวินัย การฝึกความพร้อมเพรียงของหมู่คณะในด้านต่าง ๆ และคัดเลือกตัวแทนไปสู่กิจกรรมการสวนสนามระดับภาค และส่งกองลูกเสือที่ชนะเลิศระดับภาคไปประกวดในระดับประเทศ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันสำคัญของลูกเสือไทย