การประชุมวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อจัดทำรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ Teams for Education เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครจัดการประชุมวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อจัดทำรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ Teams for Education เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เพื่อให้ผู้บริหาร และครูผู้สอนในสถานศึกษานำร่องที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่

  1. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
  2. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 
  3. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 
  4. โรงเรียนดาราคาม 
  5. โรงเรียนวัดชนะสงคราม 
  6. โรงเรียนณัฏฐวุฒิวิทยา และ
  7. โรงเรียนอำนวยพิทยา

   ได้วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการสอบ O-NET เพื่อค้นหาประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และสามารถนำผลจากการวิเคราะห์ไปวางแผนการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ เป็นประธาน และ ได้รับเกียรติจาก ดร.อิทธิฤทธิ์ พงษปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 5 เป็นวิทยากร และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจาก สพม.เขต 1 สพม.เขต 2 และ สพป.กทม.ร่วมเป็นคณะทำงาน