ศธจ.กรุงเทพมหานคร จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและโครงการ TFE (Teams of Education) ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร

       วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและโครงการ TFE (Teams of Education) ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน ที่มาของการจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฯ และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานที่ปรึกษาโครงการ ได้กล่าวถึงความร่วมมือโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะทำงานกับ Coaching Teams และ Teams for Education ในการกระตุ้นและขับเคลื่อนบริบทของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

       สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและโครงการ TFE (Teams of Education) ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยงาน 3 แห่ง ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนทวีธาภิเษก บางขุนเทียน โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม โรงเรียนดาราคาม โรงเรียนวัดชนะสงคราม โรงเรียนณัฏฐวุฒิ และโรงเรียนอำนวยพิทยา

BangkokPEO PR Team
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล