นิเทศสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ออกนิเทศสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อแนะนำ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อการสอน ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ จากคณะศึกษานิเทศก์