นิเทศสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ออกนิเทศสถานศึกษา โรงเรียนวรรณวิทย์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งเรื่องการจัดการเรียนการสอน แผนการสอน กิจกรรมการสอน และสื่อการสอน ที่เหมาะสมกับผู้เรียน จากคณะศึกษานิเทศก์