นิเทศสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ออกนิเทศสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนอนุบาลฤชากร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งเรื่องการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 จากคณะศึกษานิเทศก์