ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี 2561

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่