การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 1
มาตรวจราชการ และติดตามประเมินผลของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อมอบนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก่ผู้บริหาร และหน่วยงานทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัด และประเด็นปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
8. สำนักบริหารการอาชีวเอกชน
9. เครือข่ายอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ในภาคบ่ายได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนพญาไท สำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบการดำเนินงานของโรงเรียน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของโรงเรียน