ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)