ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ศมร.ศธจ.กทม.) ร่วมปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย ในงาน “เผยแพร่ผลการดำเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ ๔ ปี และการจัดงานวันครูประจำปี ๒๕๖๒

ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ศมร.ศธจ.กทม.)  ร่วมปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย ในงาน “เผยแพร่ผลการดำเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ ๔ ปี และการจัดงานวันครูประจำปี ๒๕๖๒ 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ และ เขต ๒ จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา และบริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ การดำเนินงานเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย

BangkokPEO PR Team