โครงการพัฒนาศักยภาพ สร้างความผูกพันของบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ และคณะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน และวัฒนธรรม ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเมืองเซินเจิ้นแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน