ศธจ.กรุงเทพฯ ร่วมต้อนรับ ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศธจ.สระบุรี และคณะฯศึกษาดูงาน

วันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร   นายวินัย  ยงเขตรการณ์  รองศึกษาธิการจังหวัด  และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ร่วมต้อนรับ ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ  ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  จำนวน ๓๖  คน เข้าศึกษาดูงาน  ณ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  ในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์ (My Office)และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อนำประโยชน์จากความรู้ที่ได้มาพัฒนากระบวนการทำงานของบุคลากรและหน่วยงาน   ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ได้นำเสนอกระบวนงานตามกรอบภารกิจตามโครงสร้างในบริบทที่เหมือนและบริบทที่แตกต่างจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอื่น  รวมทั้งนำเสนอขั้นตอนการทำงานของระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์ (My Office) นอกจากนี้บุคลากรทั้งสองหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน สร้างความผูกพันและความสามัคคีของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  พร้อมร่วมเป็นเครือข่ายในการทำงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไ

 

BangkokPEO PR Team